Regulamin - luksusowe.org
Regulamin

Regulamin portalu Luksusowe.org

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez portal Luksusowe.org polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń na portalu Luksusowe.org.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 • Portal - internetowy serwis ogłoszeniowy Administratora działający pod adresem www.Luksusowe.org.
 • Administrator - właściciel domeny Luksusowe.org, zarządzający portalem.
 • Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) lub kupna produktu zamieszczane na Portalu, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 • Produkt - dodany przez Użytkownika w ramach Ogłoszenia.
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, utworzyła Konto lub dodała Ogłoszenie.
 • Konto - identyfikator przydzielony danemu Użytkownikowi w postaci adresu e-mail użytego podczas procesu rejestracji. Część portalu gromadząca Ogłoszenia danego Użytkownika.
 • Regulamin - niniejszy regulamin.

§ 3. Ogólne warunki korzystania z portalu

 1. Ogłoszenie tworzone jest przez Użytkownika, który odpowiada za jego treść, która musi być ze stanem faktycznym.
 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 3. Ogłoszenia mogą dotyczyć zarówno sprzedaży jak i kupna towarów.
 4. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 4. Konto

 1. Założenie Konta pozwala użytkownikowi na korzystanie z podstrony Moje konto, które umożliwa wgląd oraz edycję we wszystkie Ogłoszenia dodane za pomocą danego Konta.
 2. Założenie Konta na Portalu jest bezpłatne.

§ 5. Dodawanie i edycja ogłoszeń

 1. Dodawać ogłoszenia na Portalu Luksusowe.org może zarówno zarejestrowany Użytkownik jak i gość odwiedzący stronę.
 2. Dodawania ogłoszeń na Portalu jest bezpłatne.
 3. Edytować ogłoszenie po jego publikacji może wyłącznie zarejestrowany Użytkownik.
 4. Emisja ogłoszenia zaczyna się w momencie jego dodania lub po akceptacji ze strony Administratora, wykaz kategorii ogłoszeń wymagających akceptację znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 5. Zabranione jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących towarów, których obrót na terenie Polski jest niezgodny z prawem.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, ze względu na charakter świadczonych usług, odstąpienie jest możliwe w każdym momencie, poprzez opuszczenie Portalu lub poprzez usuniecie Konta.

Załącznik nr 1 - polityka prywatności

 1. Informacje ogólne.
  1. Serwis Luksusowe.org prowadzony jest przez właściciela domeny, który jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres: kontakt@Luksusowe.org
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Luksusowe.org
 2. Informacje w formularzach.
  1. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
   1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    2. Utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:
    Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce „Załóż konto” przetwarzane są w celach:
   • świadczenia przez Administratora usługi, wybieranej przez Użytkownika poprzez zapisanie się do Portalu oraz akceptację wybranego regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   • marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Portalu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Portal oraz informacji handlowych Administratora związanych z zapisaniem się do wybranego z modułu lub sekcji. Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 6. Prawa Użytkowników Portalu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   • celu przetwarzania
   • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań
  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności „Prawo do Zapomnienia”):
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO
  4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach
   • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
  5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w formie ustrukturyzowanej, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Załącznik nr 2 - tabela kategorii ogłoszeń wymagających akceptacji

Poniższe tabele przedstawiają czy ogłoszenia w danych kategoriach wymagają akceptacji od administracji portalu luksusowe.org przed ich opublikowaniem.

Rezydencje

Kategoria Sprzedaż Kupno
Sprzedaż tak tak
Wynajem tak tak

Domy

Kategoria Sprzedaż Kupno
Sprzedaż tak tak
Wynajem tak tak

Apartamenty

Kategoria Sprzedaż Kupno
Sprzedaż tak tak
Wynajem tak tak